User login
Journal
for authors
Download
Service
Video
Visitors
 

Volume ,Issue 1,2014 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

OA栏目

Spatial-temporal characteristics of atmospheric 14CO2 and its applications on the tracing of fossil fuel CO2
  NIU Zhen-chuan, ZHOU Wei-jian, WU Shu-gang, LU Xue-feng, CHENG Peng, XIONG Xiao-hu, DU Hua and HUO Wen-wen
  2014(1):1-9 [Abstract(3450)]  [View PDF 511.76 K (1109)]
  
The winter and spring average temperature reconstruction based on tree ring δ13C in recent 70 years in Tashan, Shandong Province
  ZHENG Zi-wei, ZHAO Xing-yun, SHANG Zhi-yuan, WANG Jian, CHENG Rui-qin and CHEN Zhen-ju
  2014(1):10-15 [Abstract(2531)]  [View PDF 475.37 K (1344)]
  
The discussion of the computing method to historical gully erosion module in Loess Plateau
  XIE Zhe-hui, CUI Jian-xin and CHANG Hong
  2014(1):16-22 [Abstract(2825)]  [View PDF 724.16 K (1171)]
  
Sequence stratigraphy of Lower Permian of Xichang Basin, Sichuan
  SHAN Li-li, QIN Jian-xiong and HU Si-han
  2014(1):23-29 [Abstract(3105)]  [View PDF 560.83 K (847)]
  
A preliminary study on wave attenuation effect of artificial mangrove Avicennia marina in Zhanjiang, Guangdong Province
  TIAN Ye, CHEN Yu-jun, HOU Lin, LIAO Bao-wen, ZHOU Guang-yi, WU Xiao-dong, CHEN Yue-chao, LI Mei and GUAN Wei
  2014(1):30-35 [Abstract(2777)]  [View PDF 714.04 K (837)]
  
Spatial distribution of the soil heavy metal around the lead-zinc plant
  WANG Cheng-jun, SUN Da-lin, LIU Yong, LIU Hua and FENG tao
  2014(1):36-41 [Abstract(2532)]  [View PDF 2.42 M (865)]
  
Research on eScience of Heihe River basin based on Mashup and WebGIS
  HE Zhen-fang and ZHANG Yao-nan
  2014(1):42-48 [Abstract(2222)]  [View PDF 2.02 M (798)]