User login
Journal
for authors
Download
Service
Video
Visitors
 

Volume ,Issue 4,2020 Table of Contents

   
Other Issues:  
  

Contents

Air quality standard and pollution of railway transit system
  HUANG Yu1, 2, LI Rong1, 2, 3, CUI Long1,, HU Tafeng1, 2, FAN Hao1, SU Ting1, CAO Junji1, 2, LEE Shuncheng4
  2020(4):345-363 [Abstract(1854)]  [View PDF 1.21 M (776)]
  
The variation characteristics of runoff in Dajing River and its response to climate change and human activities
  SUN Hongyue, JIA Feifei, LI Xin, SUN Cuiyang
  2020(4):364-375 [Abstract(1598)]  [View PDF 1.07 M (1250)]
  
Local-scale carbon exchange and phenological characteristics of forest ecosystem in Fengyang Mountain of Zhejiang, China using tower-based eddy covariance technique
  JI Xiaofang1, GONG Yuan2, ZHENG Xiang1, JIANG Jiang1, LU Jianbing1, LIU Shenglong3, WANG Dan3, FANG Wanli3, HE Xuekai3
  2020(4):376-389 [Abstract(1716)]  [View PDF 1.53 M (599)]
  
Characteristics and influencing factors of phenological changes of Qinghai Lake ice based on MODIS remote sensing images from 2001 to 2018
  LIU Qiuman1, 2, 3, SHA Zhanjiang2, WANG Qiugui2, MA Yifan1
  2020(4):390-400 [Abstract(1086)]  [View PDF 14.25 M (587)]
  
The response of lake area in the Jiaodong Peninsula to climate change
  IANG Baofu1, ZHANG Renyong2, YI Xuejun3, LAN Shaobin3, CUI Buli1, XIAO Bei1, WANG Ying1, LI Dongsheng1
  2020(4):401-411 [Abstract(1073)]  [View PDF 1.12 M (492)]
  
Projection of the 21st century sea level change in East China Sea and South China Sea based on CMIP5 model results
  LIU Rui1, 2, LIU Xiaodong1, 2, LIU Heng3, 4
  2020(4):412-428 [Abstract(955)]  [View PDF 4.08 M (666)]
  
Effect of exogenous salt on carbon dioxide (CO2) absorption in saline-alkali soil
  LIU Lijia, JIAO Yan, YANG Wenzhu, YANG Jie, YU Junxia
  2020(4):429-434 [Abstract(1420)]  [View PDF 831.82 K (493)]
  
Sources analysis of dissolved organic carbon in water using carbon isotope method
  WANG Ya1, 2, 3, ZHOU Weijian1, 2, CHENG Peng1, 2
  2020(4):435-446 [Abstract(2250)]  [View PDF 1.17 M (954)]
  
Research on the methods to retrieve continuous spatial distribution of PM2.5/10 based on machine learning and satellite imagery
  ZHANG Meng, ZHANG Bo
  2020(4):447-455 [Abstract(1257)]  [View PDF 8.55 M (737)]
  
石笋的“年轮”
  谭亮成1, 2,林方园1, 3
  2020(4):456-459 [Abstract(1481)]  [View PDF 43.99 M (522)]
  
地震滑坡在山脉地貌演化中的作用
  汪进1, 2,金章东1, 2
  2020(4):460-462 [Abstract(825)]  [View PDF 548.65 K (483)]